सूचना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिससका निर्णयहरू जिससका निर्णयहरू, प्रकाशन, सूचना सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्णयहरू
सघन अनुगमन प्रतिवेदन ढाँचा नमुना फारमहरू, निवेदनका ढाँचाहरु, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
फारम
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मुगुको अा.ब. २०७५।०७६ को अाय व्यय विवरण जिल्ला योजना, प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, सूचना सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण
कर्मचारीहरुको विवरण सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतका कर्मचारी विवरण
कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा । सूचना २०७४।०४।०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा-विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठानहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै ।
स्थानीय तहमा हाल कार्यरत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृत ज्यूहरूको सम्पर्क नम्बर सूचना २०७४।०४।०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको सम्पर्क नम्बरहरू
अा.ब.२०७३/०७४ को तेश्रो चाैमासिक प्रगति विवरण बुझाउने सम्बनधमा । सूचना २०७४।०३।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत अा.ब.२०७३।०७४ मा सञ्चालित सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरूको तेश्रो तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार पारी मिति २०७४।०४।३ गते भित्र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ ।
मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकामा मिति २०७४ बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन, सूचना २०७४।०२।०५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकामा मिति २०७४ बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको परिणाम
मुगु जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिका बिभाजन । सूचना २०७३।११।२७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिका बिभाजन ।
एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको गोष्ठिमा उपस्थित भइदिने बारे । सूचना २०७३।११।१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
उपरोक्त्त सम्बन्धमा १० औ गणतान्त्रिक जिल्ला परिषद संचालनको तयारी स्वरूप एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठि हुने भएकोले उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
Skip to toolbar