अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
कर्मचारीहरुको विवरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतका कर्मचारी विवरण
कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा । २०७४।०४।०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा-विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठानहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै ।
स्थानीय तहमा हाल कार्यरत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृत ज्यूहरूको सम्पर्क नम्बर २०७४।०४।०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको सम्पर्क नम्बरहरू
अा.ब.२०७३/०७४ को तेश्रो चाैमासिक प्रगति विवरण बुझाउने सम्बनधमा । २०७४।०३।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत अा.ब.२०७३।०७४ मा सञ्चालित सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरूको तेश्रो तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार पारी मिति २०७४।०४।३ गते भित्र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा पत्ता पाउनेहरूको नामावली विवरण सबै गाविस अा.ब.२०७३।०७४ २०७३-०५-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा पत्ता पाउनेहरूको नामावली विवरण सबै गाविस अा.ब.२०७३।०७४
मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकामा मिति २०७४ बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको परिणाम , २०७४।०२।०५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकामा मिति २०७४ बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको परिणाम
मुगु जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिका बिभाजन । २०७३।११।२७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिका बिभाजन ।
एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको गोष्ठिमा उपस्थित भइदिने बारे । २०७३।११।१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
उपरोक्त्त सम्बन्धमा १० औ गणतान्त्रिक जिल्ला परिषद संचालनको तयारी स्वरूप एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठि हुने भएकोले उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
खरिद योजना २०७३।०७४ २०७३।०३।३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब.२०७३।०७४ मा संचालन हुने खरिद योजना
अा.ब.२०७२।०७३ को लागि खरिद योजना गठन २०७२।०३।२६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यस जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगुवाट आ.ब. २०७२।०७३ मा संचालन हुने विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि परामर्श सेवा तथा वस्तु वा सेवा खरिदको लागि वार्षिक खरिद योजना तयार गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार खरिद र्इकाइ गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
र्इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी संचालन सम्बन्धमा ! २०७३।१०।२१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब. २०७४।०७५ को लागि मुगु जिल्लाको र्इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी मितिः२०७३।१०।२५ गते देखि २८ गते सम्म संचालन हुने भएकोले जिल्ला विकास समितिवाट खटिनु भएका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गोष्ठी संचालन गर्नु हुन सम्बन्धित गाविस सचिव ज्यूहरूलाइ जानकारी गराइन्छ ।
गाउँ विकास समितिको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका लागि पुन प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ! २०७३।१०।१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाउँ विकास समितिको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका लागि र्इच्छुक महानुभावहरूले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा मितिः२०७३।१०।२४ गते भित्र अावेदन दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ । साथै विस्तृत विवरण जिल्ला विकास समितिको सूचना पाटीमा टाँस गरीएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फका योजनाहरूको विवरण , , २०७३।०८।०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फका योजनाहरूको विवरण
अा.ब.२०७२।०७३ को बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन २०७३।०६।०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब.२०७२।०७३ को बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन । समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न मितिः २०७३।०५।२४ गते ।
NGO/INGO सम्बन्धि विवरण भरी पठाउने बारे सूचना ! २०७३-०५-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तुत विषयमा गैर सरकारी संस्थाको संस्थागत विवरण जिविसलाइ अावश्यक परेकाले यसै पत्र साथ संलग्न फारमको ढाँचा Unicode मा भरि १५ दिन भित्र यस कार्यालयमा पठाइ दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
अा.ब.२०७१।०७२ को अा.ले.प. प्रतिवेदन २०७२-०६-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब.२०७१।०७२ को अा.ले.प. प्रतिवेदन
अा.ब.२०७१।०७२ को म.ले.प. प्रतिवेदन(२) २०७२-०६-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब.२०७१।०७२ को म.ले.प. प्रतिवेदन(२)
अा.ब.२०७१।०७२ को म.ले.प. प्रतिवेदन (१) २०७२-०६-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब.२०७१।०७२ को म.ले.प. प्रतिवेदन(१)
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि , , २०७३।०४।०९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि
जिल्ला विकास योजना पुस्तिका अा.ब.२०७३/०७४ , , २०७२-१२-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नवाैं जिल्ला परिषदवाट पारित जिल्ला विकास योजना पुस्तिका अा.ब.२०७३/०७४

Skip to toolbar