कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा ।

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा । सूचना २०७४।०४।०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा-विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठानहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै ।

कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा-विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठानहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै ।

Skip to toolbar