अा.ब.२०७३/०७४ को तेश्रो चाैमासिक प्रगति विवरण बुझाउने सम्बनधमा ।

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा.ब.२०७३/०७४ को तेश्रो चाैमासिक प्रगति विवरण बुझाउने सम्बनधमा । सूचना २०७४।०३।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत अा.ब.२०७३।०७४ मा सञ्चालित सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरूको तेश्रो तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार पारी मिति २०७४।०४।३ गते भित्र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ ।

जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत अा.ब.२०७३।०७४ मा सञ्चालित सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरूको तेश्रो  तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार पारी मिति २०७४।०४।३ गते भित्र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ ।

Skip to toolbar